Zelení směnu pozemku pod Erasmem nepodpoří

02.09.2010 12:56

 

Strana zelených nepodpoří směnu pozemků pod kontroverzním projektem rezidence Erasmus při hlasování na úterním zasedání zastupitelstva. Důvodem je fakt, že není naplňován účel směnné smlouvy mezi městem a VUT – výstavba ubytování pro hostující profesory.

Stavební povolení developerské firmě AIKONA, která rezidenci staví, zrušil magistrát v polovině srpna mimo jiné kvůli rozporům v dokumentaci [1]. Zatímco v územním řízení byla stavba deklarována jako ubytování apartmánového typu pro hostující profesory VUT, ve stavebním řízení už firma žádala o povolení bytového komplexu se 68 klasickými byty.

Dokud nedojde ke změně ve stavebním povolení, neexistují záruky, že původní účel smlouvy mezi městem a VUT bude skutečně naplněn. Stávající znění stavebního povolení účelu smlouvy o budoucí směně pozemků odporuje, stejně tak jako odporuje platnému územnímu plánu. Město tedy není povinno směnnou smlouvu uzavřít.

Aktuální kroky developerské firmy navíc směřují proti tomu, aby jakákoliv změna ve stavebním povolení byla provedena. Místo řešení problému rozhodli se developeři jít cestou síly – rozhodnutí o zrušení stavebního povolení napadli, aby nenabylo právní moci, a ve vytvořeném časovém prostoru rychle zahájili stavební práce, aby stavba do doby definitivního rozhodnutí státních orgánů byla natolik rozestavěna, že již nebude cesty zpět. Takový postup považují zelení za nekorektní a nepřijatelný.

Zelení požadují zveřejnění kompletního znění smlouvy mezi VUT a společností AIKONA, aby bylo zřejmé, zda existují sankční mechanismy, kterými je možno vynutit naplnění uzavřených dohod mezi městem a VUT i dodržování územního plánu města Brna.

Martin Ander, náměstek primátora za SZ, k tomu říká:
„Město by nemělo směňovat pozemky, dokud existuje důvodné podezření, že budou následně využity v rozporu s uzavřenou smlouvou i územním plánem. Město musí hájit dodržování územního plánu a odmítat bezohledné praktiky developerů. Schválit v tuto chvíli směnu pozemků znamená otevřít cestu obcházení územního plánu i uzavřených dohod.“

Příloha [1]

Výtah z odůvodnění rozhodnutí OÚSŘ MMB o zrušení stavebního povolení ze 13.8.2010

Druhou nezákonností zjištěnou posouzením vydaného stavebního povolení je porušení ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Toto ustanovení zavazuje stavební úřad přezkoumat žádost o vydání stavebního povolení a další připojené doklady z toho pohledu, zda splňují podmínky vydaného územního rozhodnutí. Z tohoto pak plyne závěr, že vydané stavební povolení, které navazuje na územní rozhodnutí musí být s tímto rozhodnutím v souladu a veškeré podmínky v něm stanovené, musí být následně zohledněny a obsaženy i v povolení stavebním.

Na předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 136 č.j. 09/1688/US/308/St ze dne 9.4.2009, v právní moci dne 16.5.2009. Pravomocné a vykonatelné územní rozhodnutí obsahuje podmínku č. 3, která bez dalšího uvádí, že umisťovaná stavba bude sloužit k ubytování zahraničních a tuzemských akademických a výzkumných pracovníků a náročnějších zahraničních studentů VUT a dále pak, že bude splňovat požadavky na ubytování dlouhodobého charakteru vyšších standardů apartmánového typu. V podmínce č. 5 územního rozhodnutí je pak uveden způsob a účel využití povolovaného objektu po jednotlivých nadzemních podlaží, přičemž tato podmínka stanoví, že ve druhém až desátém nadzemním podlaží budou umístěny apartmány s celkovou kapacitou 152 lůžek. Taktéž podmínka č. 23 územního rozhodnutí zavazuje stavebníka ke splnění podmínek dotčených orgánů a je zde citováno koordinované stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, ze dne 13.2.2009, sp. zn. OÚPR/K/08/997/Nov,No. Z jeho obsahu je patrno, že předmětem stavby je realizace apartmánového domu v jihovýchodní části areálu Listových kolejí Vysokého učení technického při ulici Klatovská. Objekt má sloužit k ubytování zahraničních a tuzemských akademických a výzkumných pracovníků a náročnějších studentů VUT, má splňovat požadavky na ubytování dlouhodobého charakteru vyšších standardů apartmánového typu. I v této podmínce je pak stanoveno, že ve 2. až 10. NP jsou umístěny apartmány, celková kapacita objektu je dle textové zprávy 152 lůžek. Ze všech těchto podmínek je zřejmé, že předmětem územního rozhodnutí byla stavba objektu v jehož druhém až desátém nadzemním podlaží budou realizovány apartmány o celkové kapacitě 152 lůžek. Podmínky územního rozhodnutí jsou pro následný povolovací režim v rámci stavebního řízení závazné. V rozporu s těmito podmínkami stanovenými v územním rozhodnutí, pak stavební úřad ve výroku přezkoumávaného rozhodnutí uvedl, konkrétně v části týkající se popisu stavby, že v druhém až desátém nadzemním podlaží se nacházejí byty, přičemž se jedná o bytové jednotky s klasickým dispozičním uspořádáním, celkový počet bytů jedno až čtyřpokojových je 68. Tento zásadní rozpor stavební úřad ve stavebním povolení nijak nevysvětlil. Z výše uvedeného je zřejmé, že tímto postupem stavební úřad porušil mu zákonem stanovenou povinnost povolit v následném správním aktu stavbu k tomu účelu, ke kterému byla závazně určena územním rozhodnutím. Z objektu apartmánového typu o 152 lůžkách, byla nezákonným postupem stavebního úřadu povolena stavba bytového objektu o 68 klasických bytech.
 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...